AIXÍ NO! Els i les socialistes catalans davant el tractat comercial i d'inversió entre la Unió Europea i els EUA.

 • Actualitzat:
 • Creat:

ELS I LES SOCIALISTES CATALANS DAVANT DEL TTIP: AIXÍ NO

El TTIP es tracta d’un nou acord comercial entre la UE i els EUA conegut pel seu acrònim en anglès sobre la formació de l’ Associació Transatlàntica de Comerç i Inversió.

Les relacions comercials entre UE i EUA suposen gairebé el 30% del comerç mundial, mostra de la gran importància econòmica i política que tindria un tractat d’aquestes característiques.

Des que la cimera UE-EUA celebrada de 2011 va emfatitzar la necessitat d’enfortir les seves relacions comercials i crear un Grup de Treball sobre Ocupació i Creixement que origina l’inici de les negociacions del nou acord, els i les socialistes hem tingut molt clar que un acord d’aquestes característiques exigeix transparència, legalitat democràtica i la necessitat de garantir uns mínims inqüestionables de drets laborals i mediambientals, de protecció als consumidors i d’exclusió dels serveis públics.

No obstant, el procés de negociació d’aquest nou acord comercial, i en especial, l’opacitat en la presa de decisions, s’ha anat veient amb creixent preocupació per part de l’opinió pública i els conjunt dels socialistes europeus.

Un gran exemple d’aquesta preocupació i interès per la participació és la gran resposta que va obtenir la consulta pública online que l’actual Comissió Europea va fer al voltant d’un dels punts més polèmics del possible acord com és l’ús d’un mecanisme privat de resolució de disputes entre els Estats i els Inversors, també conegut com a ISDS (Investor-State Dispute Settlement).

Aquest mecanisme no és nou i tampoc és una invenció de la UE. Abans que la UE tingués competència exclusiva sobre la negociació de tractats comercials d’àmbit internacional els Estats membres ja havien conclòs més de 1.200 tractats bilaterals d'inversió amb tercers països, la gran majoria dels quals contenien l’anomenat ISDS.

No obstant això la major part d'aquests tractats d'inversió es van negociar amb països en desenvolupament que propiciaven dubtes raonables sobre la seguretat dels seus sistemes judicials i per tant sobre les garanties honestes dels inversors de no veure’s expropiats o perjudicats per decisions arbitràries o injustes per part del poder polític d’aquests estats. Aquest clarament no seria el cas d’un tractat amb Estats Units.

I de l’altra banda, el TTIP ens genera rebuig en altres àmbits no menys importants com poden ser:

 • la limitació de la regulació pública o la liberalització de serveis públics fonamentals com ara la salut, l’educació o de les infraestructures públiques de subministrament de serveis bàsics com l’aigua, el transport públic o l’electricitat
 • la desregulació laboral i el potencial dumping social que es pugui derivar de la desregulació comercial
 • la protecció de la privacitat i de les nostres dades de caràcter personal
 • la gestió de la propietat intel·lectual
 • la protecció de la nostra diversitat cultural
 • l’erosió dels nostres estàndards mediambientals i de sostenibilitat

Per tots aquests motius i tenint en compte l’enorme impacte que un acord d’aquestes característiques pot tenir sobre les condicions de vida presents i futures del conjunt dels europeus i en el potencial del nostre desenvolupament social i econòmic a curt, mitjà i llarg termini, els i les socialistes considerem que:

 • El comerç internacional podria contribuir a la recuperació econòmica de la UE i a la seva reindustrialització, tot i que hem de prendre’ns les optimistes previsions d’un acord comercial amb USA amb cautela i hem de recordar els possibles efectes negatius que podria tenir sobre part del nostre teixit productiu.
 • Un acord entre els dos grans blocs econòmics del món podria suposar un benefici per tercers països si exigents estàndards de regulació comercial poden ser adoptats a nivell mundial.

Per tant,

 • Defensarem només acords comercials que impulsin el creixement sostenible, que obrin noves oportunitats a les nostres empreses, en particular a les pimes, que estimulin la creació d'ocupació de qualitat, que beneficiï els consumidors i que serveixin per defensar i promoure a escala mundial els principis i valors que compartim en matèria de protecció medi ambiental, social i laboral;
 • Exigim la màxima transparència en un procés de negociació d’una rellevància com la del TTIP. La manca de transparència i el retard en donar a conèixer les deliberacions han estat un greu error que ens genera gran preocupació conjuntament amb la societat civil. I per això diem: així No.
 • Rebutjarem qualsevol acord final que no doni satisfacció a exigents estàndards socials, mediambientals, de drets dels consumidors i de protecció dels serveis públics.

El Grup dels Socialistes i Demòcrates al Parlament europeu està treballant perquè el Parlament doni veu a les nostres exigències: inclusió d'un capítol de sostenibilitat ambiciós, d'obligat compliment i plenament executable; l'exclusió dels Serveis Públics; la definició clara de quins són els serveis que s'obren al comerç mitjançant una "llista positiva"; la necessitat de reforçar l'estabilitat financera i de garantir la protecció dels consumidors amb una regulació al més alt nivell; que la normativa de la UE en matèria de protecció de dades no es veurà, en cap cas, compromesa per l'obertura del flux de dades; el manteniment de quotes tarifàries per a productes especialment sensibles així com la possible exclusió de determinats sectors agrícoles; elevats estàndards per millorar la lluita contra el frau, l'evasió fiscal i contra la corrupció; o un millor accés a la contractació pública als EUA i que no es discrimini a les empreses de la UE a nivell federal, ni estatal.

Expressem la nostra satisfacció per l’extraordinària participació aconseguida per la consulta pública que va efectuar la Comissió Europea que va rebre més de 150.000 respostes, la majoria de les quals van ser en contra del seu establiment.

 • Ens oposem frontalment i explicita a la inclusió de l’ISDS o qualsevol mecanisme de les mateixes característiques.
 • Considerem que en els Acords entre països on els sistemes jurídics funcionen plenament i en els quals no s'han identificat riscos d'interferència política en el poder judicial o de denegació de la justícia, com és el cas de la UE i els EUA o el Canadà, mecanismes com l’ISDS no calen i és necessari rebutjar el seu ús.

Barcelona, 18 d’abril de 2016

Fitxers adjunts: